de h. H. Leynen
de h. H. Leynen
de h. G. Vandeputte
 de h. G. Vandeputte
de h. F. Boey
de h. F. Boey
de h. Boeykens
de h. Boeykens
mevr. Goor-Eyben
mevr. Goor-Eyben
de h. J. Bosmans
de h. J. Bosmans
De h. G. Onkelinx
De h. G. Onkelinx
de h. M. Olivier
de h. M. Olivier
mevr. Mayence-Goossens
mevr. Mayence-Goossens
De h. G. MOENS
De h. G. MOENS
Mevr. J. HERZET
Mevr. J. HERZET

Historiek

A. Ontstaan en doelstellingen van de vereniging

De vereniging streeft sedert haar ontstaan een tweevoudige doelstelling na:

 • Vriendschappelijke contacten tussen gewezen parlementsleden bevorderen, en
 • waken over de morele en materiële belangen van de gewezen parlementsleden en hun rechthebbenden.

De statuten van de vereniging werden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 1980 en werden een eerste maal helemaal herwerkt om ze aan te passen aan de nieuwe wet op de vzw’s van 2 mei 2002 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 september 2004). In 1981 werd de korte benaming ‘Pro Lege’ ingevoerd. Op 11 mei 1981 vond de eerste Algemene Vergadering plaats in het halfrond van de Senaat. De vereniging telde toen zowat 200 leden. Sindsdien werd elk jaar in de maand mei een Algemene Vergadering gehouden, achtereenvolgens in elke Belgische provincie.

In 1990, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de vereniging, had de Algemene Vergadering opnieuw plaats in de Senaat. Het was ook in Brussel dat Pro Lege zijn 20e, 25e en 30e verjaardag vierde.

De vereniging telt thans 283 leden.Ook de gewezen Belgische leden van het Europees Parlement alsmede de gewezen ambtenaren-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat, kunnen lid worden van de vereniging.

Als Voorzitters van Pro Lege werden de volgende personen aangesteld:

 • Van 1980 tot 1983: de h. H. Leynen
 • Van 1983 tot 1993: de h. G. Vandeputte
 • Van 1992 tot 1996: de h. F. Boey
 • Van 1996 tot 1998: de h. G. Boeykens
 • Van 1998 tot 2002: mevr. C. Goor-Eyben, de eerste vrouwelijke voorzitter
 • Van 2002 tot 2006: de h. J. Bosmans
 • Van 2006 tot 2010: de h. G. Onkelinx
 • Van 2010 tot 2014: de h. M. Olivier
 • Van 2014 tot 2018: mevr. J. Mayence-Goossens
 • Van 2018 tot 2020: de heer G. Moens
 • Van 2020 tot 2022: mevrouw J. Herzet
 • Vanaf 2022 is de heer M. Desutter voorzitter van de vereniging
 • Het secretariaat is gevestigd in de Senaat, Dienst Algemene Zaken, Natieplein 1 te 1009 Brussel. E-mail : prolege@senate.be

B. Dienstverlening aan de leden

 • Elk lid kan op deze website het biografisch handboek raadplegen waar een foto, het adres, de titels en de vroegere en huidige politieke functies van elk lid vermeld worden.
 • De vereniging heeft meerdere informatievergaderingen gewijd aan alle aspecten van het statuut van de gewezen parlementsleden (ereambt, pensioenen, collectieve verzekeringen enz.).

C. Activiteiten

Naast de jaarlijkse, door de statuten opgelegde, Algemene Vergadering organiseert de vereniging geregeld studie- en culturele reizen in België en naar het buitenland.

Zo werden sedert 2014 volgende activiteiten georganiseerd:

13 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie in de Salons van het Voorzitterschap van de Senaat
26 februari 2014 Bezoek aan de tentoonstelling ‘Van Broodhal tot Museum van de Stad. Acht eeuwen Brusselse geschiedenis’ in het Museum van de Stad Brussel
27-28 maart 2014 Culturele busreis naar Ieper en Arras
3 juni 2014 Bezoek aan de tentoonstelling Michaël Borremans in BOZAR met aansluitend lunch in restaurant ‘Kwint’
2 oktober 2014 Ontdekking van de Duitstalige Gemeenschap te Eupen
14-18 oktober 2014 Culturele reis naar het Baskenland
18 november 2014 Bezoek aan twee tentoonstellingen in BOZAR: ‘Schilderijen uit Siena’ en ‘Sensatie en sensualiteit. Rubens en zijn erfenis’
12 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie in de Salons van het Voorzitterschap van de Kamer van volksvertegenwoordigers
28 april 2015 Bezoek aan de tentoonstellingen ‘Faces Then’ en ‘Het rijk van de sultan’ in BOZAR
12 mei 2015 Algemene Ledenvergadering in Bergen en bezoek aan de tentoonstelling ‘Van Gogh in de Borinage’
28-30 augustus 2015 Culturele reis naar Milaan
7 september 2015 Excursie naar Antwerpen
23-30 september 2015 Cruise op de Douro
14 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie in de Salons van het Voorzitterschap van de Senaat
24 mei 2016 Algemene ledenvergadering en ontmoeting met de heer Koen Geens, minister van Justitie
5-10 juni 2016 Studiereis naar Duitsland
21 juni 2016 Daguitstap naar Thuin
4 oktober 2016 Daguitstap naar het Scheldeland, meer bepaald naar Sint-Amands en Bornem
18 oktober 2016 Bezoek aan de Koninklijke Sterrenwacht van België in Ukkel
21 november 2016 Bezoek aan het Grondwettelijk Hof
17 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie in de Salons van het Voorzitterschap van de Kamer van volksvertegenwoordigers
6 - 14 april 2017 Cruise van Napels naar Corfou langs Calabrië en Sicilië
27 juni 2017 Bezoek aan de retrospectieve tentoonstelling Rik Wouters in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
16 november 2017 Geleid bezoek aan de tentoonstelling Europalia Arts Festival Indonesia, Ancestors & Rituals in Bozar
9 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie in de Salons van het Voorzitterschap van de Senaat    
1 maart 2018 Bezoek aan de tentoonstelling Ik zal 20 jaar oud zijn in 2030, in het station van Luik-Guillemins.
17 april 2018 Bezoek aan het Gents Museum voor Schone Kunsten
12 juni 2018 Algemene Ledenvergadering in de Senaat
 22 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie in de salons van het Voorzitterschap van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 7-11 mei 2019  Reis naar Marseille
 3 juni 2019 Algemene Ledenvergadering in de Senaat
18 april 2019 Bezoek aan de NATO
 20 februari 2020  Bezoek aan het Hof van Cassatie met aansluitend lunch in restaurant Stekerlapatte
 september 2021

 Cruise op de Rhône

7 oktober 2021 Bezoek aan de tentoonstelling "Napoleon, de mythe voorbij".
 22 december 2021

Bezoek aan de tentoonstelling David Hockney.

 6 mei 2022 Bezoek aan de Gentse Floraliën.
25 mei tot 3 juni 2022 Cruise langs de Kroatische kustlijn
 8 november 2022 Bezoek aan de tentoonstelling "Picasso & Abstraction"
   
   
   


In 1990 werd een Adviescomité opgericht dat tot taak heeft activiteiten te organiseren waarmee de kennis en ervaring van de gewezen parlementsleden benut kunnen worden.

Sedert 2014 werden volgende studiedagen georganiseerd :

17 maart 2014 Colloquium met als thema ‘Koning Albert I en de Eerste Wereldoorlog’ in aanwezigheid van professor Mark Van den Wijngaert, emeritus hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de KU Brussel
16 juin 2014 Lunchontmoeting in het gezelschap van de heer Dominique Struye de Swielande, ereambassadeur, met als thema ‘Omzwervingen van een ambassadeur’
9 december 2014 Ontmoeting met de heer Herman Van Rompuy, gewezen Voorzitter van de Raad van de Europese Unie, met als thema ‘Europa in woelige tijden’
16 maart 2015 Colloquium ‘Een sterk en betrouwbaar sociaal contract : de voorstellen van de Cie Pensioenhervorming 2020-2040’, met als spreker de heer Frank Vandenbroucke
15 juni 2015 Ontvangst door Z.E. Bernard Valero, Ambassadeur van Frankrijk in België, met als thema de Frans-Belgische betrekkingen
21 maart 2017 Colloquium met als spreker de heer Pierre Legros over "De justitie en het Internationaal Strafhof
13 juni 2017 Colloquium met de heer Bruno Colmant. De digitalisering: een maatschappelijke uitdaging van de hoogste orde
25 mei 2018 Seminarie over de "Toekomst van Europa", in nauwe samenwerking met de FP-AP
12 november 2018 Colloquium met de heer Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over het politiek beleid van Defensie, Investeringen en Personeel.
10 december 2018 Colloquium met de heer Leo Neels, Directeur-generaal van de onafhankelijke denktank Itinera over de media in de democratie.
27 mei 2019 Colloquium Religie of Rede
30 september 2019 Symposium over Het Klimaatbeleid
21 april 2022 Conferentie door Dokter Jacques Brotchi over "De vrijheid om een waardig levenseinde te kiezen".
 17 oktober 2022  Colloquium “De hedendaagse internationale migratie in België: over de oorzaken en de gevolgen van de actuele migratieproblematiek in een Europese en een internationale context”


Eind 1998 werd de Commissie voor het Sociaal Statuut opgericht om het sociaal statuut van de gewezen parlementsleden te onderzoeken.

D. Internationale contacten

Op internationaal vlak is Pro Lege een van de stichtende leden van de Europese Vereniging van gewezen parlementsleden van de lidstaten van de Raad van Europa of van de Europese Unie die in 1994 officieel opgericht werd.

Op dit ogenblik zijn de gewezen parlementsleden van 19 landen lid van de Europese vereniging: Andora, België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Groothertogdom Luxemburg, Malta, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Turkije, Zweden, Zwitserland

De vereniging van gewezen leden van het Europees Parlement maakt eveneens deel uit van de FP-AP, terwijl Litouwen de vergaderingen bijwoont als waarnemer.

E. Magazine Pro Lege

Sinds december 2002 geeft de vereniging ook een magazine uit dat twee keer per jaar verschijnt.De artikelen verschijnen in de moedertaal van de auteur. Het zijn gevarieerde onderwerpen met ideologisch, evenwichtige inhoud met respect voor een taalevenwicht.

NIEUWSBERICHTEN

Hier vindt u de laatste nieuwsberichten i.v.m. onze vereniging

LINKS

Enkele interessante links

PRO LEGE MAGAZINE

Archief van ons magazine dat 2 maal per jaar verschijnt

LOGIN

Leden kunnen zich hier aanmelden

Vereniging van Gewezen Kamerleden, Gewezen Senatoren en Gewezen Europese parlementsleden

Pro Lege V.Z.W.

Belgische Senaat
Dienst Algemene Zaken
Natieplein 1
B-1009 Brussel

M. prolege@senate.be  

Contact

Roland Moyse – Eerste adviseur
T. 02 501 74 91

Alain Jacquemin - Hoofd Dienst Reprografie
T. 02 501 73 61
F. 02 502 31 90